RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wypełniając obowiązek informacyjny, podajemy iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest “Raynet Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin (zwana dalej “Spółką” lub “Raynet”), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Szczecin- Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy, KRS nr 0000363301, NIP: 851-312-81-98, REGON 320887567.
  2. Przetwarzamy następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko), dane kontaktowe (numer telefonu, adres poczty elektronicznej), wykształcenie (rok studiów, nazwa wydziału), dane nt znanych technologii oraz znajomości języków obcych.
  3. Dane te pozyskane były w toku wcześniejszej wzajemnej rozmowy lub wypełnionego przez Państwa formularza.
  4. Celem i podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja procesów rekrutacyjnych dla Raynet.
  5. Okres przechowywania danych osobowych: do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, jednak nie dłużej niż do 31 maja 2023r. lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
  6. Administrator może przekazywać Państwa dane osobowe upoważnionym pracownikom. Pracownicy ci będą zobowiązani do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych w celu ochrony Państwa danych osobowych.
  7. Prawa osób, których dane dotyczą: Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a gdy dane te były przetwarzane niezgodnie z prawem lub nie są już niezbędne do wskazanego celu, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
  9. Informujemy, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić możliwie najlepsze środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą a także nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  10. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Państwa danych osobowych lub wykonywania prawa w zakresie prywatności, prosimy o kontakt pisemny na adres firmy lub mailowy info@raynet.pl